REGULAMIN ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ

HULAHOPSY


 • 1. Postanowienia ogólne 

 

 1. Niniejszy regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w zajęciach sportowych i tanecznych organizowanych przez Hulahopsy ul. Zygmunta Augusta 5/2 31-504 Kraków, NIP 5130254747, REGON 380048720 oraz korzystania ze strony internetowej www.hulahopsy.pl należącej do Hulahopsy, za pośrednictwem której Hulahopsy świadczy na rzecz Klientów usługi drogą elektroniczną, jak również za pośrednictwem której Klient ma możliwość zapoznania się z ofertą usług świadczonych przez Hulahopsy oraz zawarcia umowy o świadczenie Usług prezentowanych na w/w stronie internetowej. W tym celu Hulahopsy udostępnia Klientom odpowiednie narzędzia systemowe, teleinformatyczne, technologiczne oraz świadczy usługi na zasadach określonych w Regulaminie. 
 2. Regulamin pełni rolę Umowy, a jego akceptacja jest konieczna, by Uczestnik mógł przystąpić do Zajęć. 
 3. Rażące nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu może spowodować rozwiązanie Umowy z Uczestnikiem, bez obowiązku zwrotu dokonanych opłat.  • 2. Definicje

 

Terminy używane w niniejszym regulaminie będą rozumiane w następujący sposób: 

 

Organizator – Hulahopsy Dziecięcy Klub Sportowy należący do Aleksandry Pawlik oraz Barbary Włodarczyk-Wyporek, prowadzące spółkę cywilną pod nazwą Hulahopsy, NIP: 5130254747 , REGON: 380048720, pełniącego m.in. rolę sprzedawcy Usług. 

 

Klient – osoba fizyczna lub prawna, która płaci za Zajęcia i akceptuje Regulamin. Klient, który sam uczestniczy w Zajęciach, jest jednocześnie traktowany jako Uczestnik. Konto Klienta oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Hulahopsy, po dokonaniu przez Klienta rejestracji w systemie elektronicznym używanym przez Hulahopsy do zarządzania funkcjami szkoły, w tym sprzedaży Usług. 

 

Zajęcia – sportowa/taneczna forma zajęć z kilkuosobową grupą Uczniów w formie cyklicznej np. raz w tygodniu przez cały semestr/rok szkolny. 

Trener/Instruktor– osoba prowadząca zajęcia z Uczestnikami, zatrudniona przez placówkę  Hulahopsy posiadająca niezbędne kwalifikacje do prowadzenia Zajęć, do których został przydzielony. 

Opłata – wynagrodzenie należne Organizatorowi z tytułu realizacji usług świadczonych na rzecz Usługobiorcy; Okres obowiązywania oferty – okres, w trakcie którego Organizator oferuje możliwość skorzystania z Zajęć;  

 

Uczestnik-  faktyczny odbiorca Usług świadczonych przez Hulahopsy.

 

Umowa – umowa o świadczenie Usług (umowa sprzedaży) zawierana pomiędzy placówką  Hulahopsy a Klientem w formie zaakceptowanego przez Klienta (w formie elektronicznej, tj. na odległość niniejszego regulaminu. 

Usługi pozaszkolne usługi rekreacyjne świadczone przez Hulahopsy w formie zajęć sportowych

 • 3. Zasady rekrutacji 

 

 1. Zapisy na poszczególne Usługi dokonywane są w kolejności zgłoszeń i w zależności od dostępności wolnych miejsc. 
 2. Zgłoszenie Uczestnika na wybrane Usługi udostępnione na stronie internetowej www.hulahopsy.pl polega na wypełnieniu i przesłaniu do Hulahopsy formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną poprzez wybór odpowiednich funkcji znajdujących się w formularzu zgłoszeniowym. Klient w formularzu zgłoszeniowym zobowiązany jest podać dane sprawującego opiekę nad Uczestnikiem (imię, nazwisko) oraz swoje dane kontaktowe, tj. numer telefonu oraz adres email, a także dane Uczestnika (imię, nazwisko, datę urodzenia). 
 3. W trakcie wypełniania formularza zgłoszeniowego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych oraz ma możliwość zaakceptowania Regulaminu i potwierdzenia otrzymania informacji o przetwarzaniu danych. 
 4. W trakcie wypełniania formularza zgłoszeniowego, Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany przez Klienta adres e-mail oraz numer telefonu komunikatów marketingowych (np. ofert, aktualnych promocji) dotyczących Usług oferowanych przez Hulahopsy poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Hulahopsy wyraźnie informuje Klienta o zasadach przetwarzania jego danych osobowych w w/w celu. 
 5. Wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie na podany przez Klienta adres e-mail oraz numer telefonu komunikatów marketingowych (np. ofert, aktualnych promocji) dotyczących Usług oferowanych przez Hulahopsy  nie warunkuje możliwości zawarcia z Hulahopsy  umowy o świadczenie drogą elektroniczną jakichkolwiek usług. 
 6. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie do Hulahopsy  stosownego oświadczenia przez Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Hulahopsy za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 7. Po przesłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego do Hulahopsy.  Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zgłoszeniowym, potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, Hulahopsy wysyła do Klienta (na jego adres email podany w formularzu zgłoszeniowym) potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia Uczestnika na wybrane Zajęcia wraz z linkiem do dokonania pierwszej płatności (płatność drogą elektroniczną realizowana przez operatora płatności elektronicznych lub płatność w formie przelewu na konto wskazane przez Hulahopsy) za Usługę oraz zaproszenie do rejestracji (założenia Konta Klienta w używanym przez Hulahopsy systemie ActiveNow), by umożliwić mu dokonywanie dalszych opłat za zajęcia zgłaszanie nieobecności, wglądu w dziennik elektroniczny zajęć, poprawnego rozliczania należności. Rejestracja Klienta odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi w dalszej części Regulaminu. 

 

 1. Klienci mogą zgłaszać Uczestników na poszczególne Usługi w formie: 
 2. Elektronicznej, przez wypełnienie formularza zgłoszenia Uczestnika na stronie internetowej www.edukaina.pl, 
 3. Poprzez kontakt telefoniczny oraz mailowy.

 

 • 4. Rejestracja 

 

 1. W celu pełnego skorzystania z Usług (zgłaszanie nieobecności, wglądu w dziennik elektroniczny lekcji, poprawnego rozliczania należności, innych), Klient zobowiązany jest utworzyć Konto Klienta w systemie ActiveNow używanym przez Hulahopsy, poprzez dokonanie w nim darmowej rejestracji. 
 2. Rejestracja polega na tym, że Klient wypełnia formularz rejestracyjny udostępniony mu przez Hulahopsy w formie linku umieszczonego w zaproszeniu do rejestracji wysłanym na adres email Klienta, który klient podał wysyłając do Hulahopsy wypełniony formularz zgłoszenia Uczestnika. 
 3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z regulaminem świadczenia usługi Konta Klienta przez dostawcę tej usługi, tj. firmę ActiveNow, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Dane osobowe Klienta przekazywane są przez Hulahopsy zgodnie z klauzulą informacyjna dostępną pod następującym adresem: https://hulahopsy.pl/wp-content/uploads/2021/09/Polityka-prywatnosci-Hulahopsy.pdf

 

 1. Bezpośrednio po poprawnym wysłaniu wypełnionego formularza rejestracji, Klient otrzymuje dostęp do swojego Konta Klienta. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych. 

 

 • 5. Organizacja zajęć pozaszkolnych i pozaprzedszkolnych

 

 1. Zajęcia organizowane są w salach gimnastycznych, którymi dysponuje Hulahopsy, a szczegółowe miejsce i czas podane są w ofercie dotyczącej danej Usługi. 
 2. Wielkość grup Uczestników zajęć wynosi 15. Grupy dobierane są względem wieku co zapewniaja jak najbardziej wyrównany poziom zaawansowania

 

 1. Terminy rozpoczęcia Zajęć oraz czas ich trwania i częstotliwość Zajęć podawane są w opisie danego Zajęcia lub ustalane z Uczestnikami przed uruchomieniem Zajęć. Terminy mogą ulegać modyfikacjom z uwagi na dostępność Uczestników oraz sal. 
 2. Niektóre Usługi organizowane są w grupach o określonej minimalnej liczbie Uczestników. Dla takich przypadków, jeśli przed planowaną datą rozpoczęcia danej Usługi nie zostanie zapisana minimalna liczba Uczestników, Hulahopsy mają prawo: 
 3. Zmienić termin rozpoczęcia zajęć danej grupy, 
 4. Zaproponować przeniesienie Uczestnika do innej grupy, 
 5. Rozwiązać grupę i odwołać realizację Usługi, co skutkuje zwrotem wniesionych przez Klientów opłat za nieodbyte Zajęcia.
 6. W trakcie trwania Zajęć na sali mogą przebywać wyłącznie Uczestnicy danej grupy wraz z Trenerem/Instruktorem.
 7. Używanie telefonów komórkowych podczas Zajęć, a także nagrywanie ich przebiegu są zabronione, chyba, że Hulahopsy udzieli takiej zgody pisemnie.
 8. Pod rygorem usunięcia Uczestnika z Zajęć, zabrania się palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych lub innych substancji odurzających w trakcie Zajęć. 
 9. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Uczestnik jest chory, może on zostać wydalony z terenu placówki Hulahopsy. 
 10. W przypadku losowej nieobecności Ucznia na Zajęciach, jeżeli taka nieobecność jest zgłoszona do Hulahopsy co najmniej na dzień przed terminem Zajęć, Hulahopsy  zaproponują możliwość odrobienia Zajęć na wskazanych Zajęciach przez Hulahopsy. 
 11. W przypadku zgłoszonej wcześniej nieobecności znacznej liczby Uczestników (np. w okresie wzmożonej zachorowalności na grypę, zaistnienia siły wyższej, itp.) Hulahopsy może podjąć decyzję o odwołaniu danych Zajęć i w porozumieniu z Uczestnikami, wyznaczyć inny termin jej odbycia. 
 12. W przypadku losowej nieobecności Tenera, Hulahopsy zapewnią zastępstwo lub zaproponuje Uczestnikom inny termin odbycia Zajęć i dołoży wszelkich starań, by niezwłocznie poinformować Uczestników o odwołaniu Zajęć.
 13. Nieobecności Uczestnika na Zajęciach nie uprawniają Klienta do zwrotu lub potrącenia należności za nieodebrane Usługi. 
 14. W przypadku nie zgłoszonej wcześniej nieobecności Uczestnika na Zajęciach, Hulahopsy mogą  poinformować Klienta o takiej sytuacji. 
 15. W przypadku, gdy Hulahopsy nie będą mogły przeprowadzić Zajęć z powodu siły wyższej w postaci na przykład zagrożenia epidemiologicznego lub paraliżu komunikacyjnego, Hulahopsy mogą podjąc decyzję o odwołaniu zajęć.
 16. Zajęcia, w porozumieniu z Uczestnikami, mogą być kontynuowane lub zawieszane na okres ferii oraz wakacji.  • 6. Organizacja zajęć szkolnych i przedszkolnych

 

 1. Zajęcia organizowane są w salach gimnastycznych oraz miejscach wskazanych przez placówkę szkolno/przedszkolny którymi dysponuje dana placówka na ich terenie, a szczegółowe miejsce i czas podane są w ofercie dotyczącej danej Usługi. 
 2. Wielkość grup Uczestników zajęć wynosi 15. Grupy dobierane są pod względem umiejętności i wieku Uczestników co zapewnia jak najbardziej wyrównany poziom zaawansowania

 

 1. Terminy rozpoczęcia Zajęć dla grup szkolnych oraz przedszkolnych rozpoczyna się od 01.10.br oraz czas ich trwania wynosi odpowiednio dla grup szkolnych 60 min dla grup przedszkolnych 30 min.  

 

 1. Niektóre Usługi organizowane są w grupach o określonej minimalnej liczbie Uczestników. Dla takich przypadków, jeśli przed planowaną datą rozpoczęcia danej Usługi nie zostanie zapisana minimalna liczba Uczestników, Hulahopsy mają prawo: 
 2. Zmienić termin rozpoczęcia zajęć danej grupy, 
 3. Zaproponować przeniesienie Uczestnika do innej grupy, 
 4. Rozwiązać grupę i odwołać realizację Usługi, co skutkuje zwrotem wniesionych przez Klientów opłat za nieodbyte Zajęcia.
 5. Na zajęcia sportowe w danej placówce szkolno/przedszkolnej dzieci dobiera Trener z wyznaczonych miejsc:
 1. sala przedszkolna
 2. świetlica
 3. z holu korytarza szkolnego, dla dzieci z zewnątrz placówki szkolno/przedszkolnej
 1. Jeżeli dana placówka  szkolna/przedszkolna wymaga to do odbioru dzieci na Zajęcia, Trener posiada upoważnienie/zgodę  podpisaną przez rodzica lub prawnego opiekuna lub innym osobom trzecim upoważnionym do odbioru dziecka.
 2. Trener ponosi odpowiedzialność za uczestników od momentu odbioru na zajęcia podczas ich trwania do momentu oddania dzieci rodzicom lub na świetlicę/salę przedszkolną.
 3. W trakcie trwania Zajęć na sali mogą przebywać wyłącznie Uczestnicy danej grupy wraz z Trenerem/Instruktorem.
 4. Używanie telefonów komórkowych podczas Zajęć, a także nagrywanie ich przebiegu są zabronione, chyba, że Hulahopsy udzieli takiej zgody pisemnie.
 5. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Uczestnik jest chory, może on zostać wydalony z zajęć. 
 6. W przypadku losowej nieobecności Trenera, Hulahopsy zapewnią zastępstwo lub zaproponuje Uczestnikom inny termin odbycia Zajęć i dołoży wszelkich starań, by niezwłocznie poinformować Uczestników o odwołaniu Zajęć.
 7. Nieobecności Uczestnika na Zajęciach nie uprawniają Klienta do zwrotu lub potrącenia należności za nieodebrane Usługi. 
 8. W przypadku nie zgłoszonej wcześniej nieobecności Uczestnika na Zajęciach, Hulahopsy mogą  poinformować Klienta o takiej sytuacji. 
 9. W przypadku, gdy Hulahopsy nie będą mogły przeprowadzić Zajęć z powodu siły wyższej w postaci na przykład zagrożenia epidemiologicznego lub paraliżu komunikacyjnego, Hulahopsy mogą podjąc decyzję o odwołaniu zajęć.
 10. Zajęcia, w porozumieniu z Uczestnikami, mogą być kontynuowane lub zawieszane na okres ferii. 

 • 7. Prawa i obowiązki Uczestnika 

 

 1. Uczestnik jest zobowiązany do: 
 2. a) stosowania się do poleceń Instruktorów, którzy sprawować będą nadzór nad Uczestnikiem, 
 3. b) przestrzegania regulaminów miejsc, w których odbywać się będą Zajęcia, 
 4. c) nie przeszkadzania innym uczestnikom w uczestniczeniu w Zajęciach, 
 5. d) nie oddalania się od Instruktorów; 
 6. e) zachowywania kultury osobistej;
 7. f) punktualnego i regularnego przychodzenia na Zajęcia 1. W przypadku, w którym zachowanie Uczestnika albo zagraża życiu lub zdrowiu Uczestnika lub innych uczestników, albo uniemożliwia Instruktorom prowadzenie Zajęć, w tym, w przypadku rażącego naruszenia ust. 2, Uczestnik może zostać odsunięty od uczestniczenia w Zajęciach. 
 2. Przed dokonaniem zapisów na Zajęcia, Usługobiorca zobowiązany jest zweryfikować we własnym zakresie, czy nie zachodzą wobec Uczestnika przeciwwskazania zdrowotne do uczestnictwa w tego typu zajęciach. Dokonanie zapisów na Zajęcia jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o braku takich przeciwwskazań. 
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o kwestiach dotyczących Uczestnika (w tym zdrowotnych), które mogą wpływać na jego uczestniczenie w Zajęciach oraz mogą wymagać od Organizatora specjalnego podejścia do Uczestnika. 
 4. Uczestnik powinien stawić się na Zajęciach z odpowiednim wyprzedzeniem. Za punktualne stawiennictwo na Zajęciach odpowiedzialność ponoszą Klienci lub Uczestnik – jeśli jest pełnoletni. W przypadku opóźnienia w stawiennictwie na Zajęciach, w tym również opóźnienia uniemożliwiającego Uczestnikowi uczestnictwo w Zajęciach, Klient nie przysługuje roszczenie o obniżenie lub zwrot Wynagrodzenia.
 5. Organizator ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie Uczestników wyłącznie podczas Zajęć na terenie sal gimnastycznych. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie Uczestników w drodze na Zajęcia jak również podczas powrotu z tych Zajęć oraz podczas oczekiwania na Zajęcia ciąży na rodzicu lub opiekunie prawnym. Usługobiorcy zobowiązani są do punktualnego odbioru Uczestników, którzy z uwagi na wiek nie powinni sami wracać do domu. 
 6. W przypadku zachowań odbiegających od postanowień ust. 1 powyżej, jednak

niestwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia Uczestnika lub innych Uczestników, jednakże utrudniających Instruktorom prowadzenie Zajęć.Uczestnik może zostać upomniany przez Instruktorów, jak również w przypadku Uczestników niepełnoletnich Instruktorzy mogą zwrócić się do Usługobiorców z prośbą o rozmowę wychowawczą z Uczestnikiem.

 1. Przestrzegania kultury osobistej w odniesieniu do innych Uczestników. 
 2. Niezakłócania udziału w Zajęciach innym Uczestnikom. 
 3. Przestrzegania przepisów porządkowych i BHP obowiązujących na terenie budynku, w którym odbywają się Zajęcia. • 8. Prawa i obowiązki Klienta 

 

 1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią i przestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz nadzoru nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu przez zgłoszonych przez niego Uczestników. 
 2. W przypadku Uczestników nieletnich, nadzoru nad prawidłową realizacją ich obowiązków. 3. Terminowego wnoszenia opłat za Usługi. 
 3. Klient ma prawo do otrzymywania informacji o nieobecnościach Uczestnika. 
 4. Do zgłaszania do Hulahopsy postulatów i wniosków zarówno w sprawach przedmiotowych, jak i organizacyjnych 
 • 9. REZYGNACJA Z ZAJĘĆ 

 

 1. Umowa zawarta jest na czas oznaczony. 
 2. Klienta obowiązuje jednomiesięczny okres wypowiedzenia umowy. Jeżeli rezygnacja z zajęć nastąpi wcześniej Usługodawce nie zwraca poniesionych kosztów za opłacone Zajęcia.  
 3. Organizator informuje, iż zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta, Usługobiorca nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. 
 4. W przypadku opóźnienia w uiszczeniu Wynagrodzenia zgodnie z harmonogramem lub jakiejkolwiek jego części, Organizator uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 
 5. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży składając do Hulahopsy oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej lub elektronicznej na adres Hulahopsy S.C. ul. Zygmunta Augusta 5/2 31-504 Kraków  Email: hulahopsy@gmail.com . Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zawierać dokładne dane identyfikujące Klienta oraz daną umowę. Nie jest wymagane wypełnienie konkretnego formularza odstąpienia od umowy – wystarczające jest jedynie przesłanie oświadczenia przed upływem w/w terminu.

 

 • 10. Zamawianie Usług oraz warunki płatności 

 

 1. Informacje zawarte na www.hulahopsy.pl nie stanowią oferty Hulahopsu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży. 
 2. Klient może składać zamówienia (dokonywać zgłoszeń Uczestników) na stronie www.edukaina.pl lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 
 3. Procedura szczegółów składania zamówienia oraz informowania o jego postępach została opisana w paragrafach 4 i 5.
 4. Złożenie zamówienia na realizację Usługi następuje z chwilą wpłynięcia do Hulahopsy formularza zgłoszenia Uczestnika (w przypadku zamówień realizowanych zdalnie) lub w momencie pisemnej akceptacji Regulaminu i udziału w wybranych Zajęciach (w przypadku zakupu usługi realizowanego osobiście). 
 5. Potwierdzeniem złożenia zamówienia jest wiadomość email wysłana do Klienta zgodnie z zasadami dokonywania zgłoszeń Uczestników opisanymi w paragrafie 4. 
 6. Hulahopsy akceptuje płatności wyłącznie w formie elektronicznej (płatności online, za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych, lub w formie przelewu tradycyjnego). 
 7. Zasadniczo, płatności za Zajęcia odbywające się cyklicznie Klienci winni uiszczać w formie miesięcznego czesnego, płatnego w terminie do 5 dnia danego miesiąca kalendarzowego (z góry). 
 8. Usługi wyceniane są w oparciu o cennik dostępny na stronie www.hulahopsy.pl Hulahopsy zastrzega sobie prawo do korekty ceny za Usługę w trakcie jej trwania w przypadku znaczących zmian cen rynkowych związanych z prowadzeniem działalności (np. podwyżki cen mediów, najmu lokalu, nagłych zmian podatkowych, gwałtownych skoków inflacji, itp.).  • 11. Wyłączenie odpowiedzialności 

 

 1. Hulahopsy nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestników pozostawione na terenie placówek  bez nadzoru. 

 

 • 12. Reklamacje 

 

 1. Klient może składać do Hulahopsy reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi w formie: 
 2. Elektronicznej na adres e-mail: hulahopsy@gmail.com
 3. Pisemnej, na adres Hulahopsy S.C. ul. Zygmunta Augusta 5/2 31-504 Kraków
 4. Reklamacja powinna określać w szczególności: 
 5. Klienta, w sposób umożliwiający jego weryfikację, 
 6. Usługę, której reklamacja dotyczy,
 7. Przedmiot reklamacji, 
 8. Okoliczności uzasadniające reklamację, w tym szczegółowy opis dotyczący niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, 
 9. Roszczenie, 
 10. Dane kontaktowe Klienta. 
 11. Jeżeli w trakcie rozpatrywania reklamacji okaże się, że konieczne jest jej uzupełnienie, Hulahopsy wezwie Klienta do jej uzupełnienia i wyznaczy termin na uzupełnienie. 
 12. Hulahopsy rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej doręczenia lub uzupełnienia, a następnie prześle Klientowi odpowiedź w formie pisemnej lub elektronicznej, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz, w razie potrzeby, uzasadnienie. 
 13. W sytuacjach szczególnych Hulahopsy może wydłużyć termin rozpatrzenia reklamacji do 60 dni od daty jej doręczenia, po uprzednim poinformowaniu Klienta o wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji. 
 14. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu, Klient winien skontaktować się z Edukaina przez e- mail: hulahopsy@gmail.com • 13. Ochrona danych osobowych

 

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), Organizator informuje, iż administratorem danych osobowych Usługobiorców i Uczestników są Barbara Włodarczyk-Wyporek prowadzący działalność pod firmą Barbara Włodarczyk-Wyporek, ul. Zygmunta Augusta 5/2, 31- 504 Kraków, numer NIP: 5492323526 oraz Aleksandra Pawlik prowadząca działalność pod firmą Aleksandra Pawlik, ul. Zygmunta Augusta 5/2, 31- 504  Kraków, posiadający numer NIP: 6411946360 – wspólnicy spółki cywilnej Hulahopsy, ul. Zygmunta Augusta 5/2, 31- 504 Kraków NIP: 5130254747. 
 2. Dane osobowe będą przetwarzane na następujących podstawach: 
 3. a) w stosunku do Klientów w związku z zawarciem, wykonaniem i kontynuacją Umowy 
 4. b) w stosunku do Klientów, którzy wyrazili jedną lub więcej zgód na przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych (zgoda na przetwarzanie danych); 
 5. c) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawiania i przechowywania faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji)
 6. d) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
 7. e) tworzenia wszelkiego rodzaju zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne Hulahopsy)
 8. f) marketingu bezpośredniego
 9. g) szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,

3.Podane dane będą przetwarzane na podstawie jest art. 6 ust. 1 pkt a),b),c) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) z 27 kwietnia 2016 r.

 1. Usługobiorcom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz danych osobowych Uczestników – w stosunku do których wyrazili zgodę na ich przetwarzanie – do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Usługobiorcy mają również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na ww. podstawie) w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ww. prawa mogą byd realizowane poprzez panel klienta na stronie internetowej. 
 2. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, Usługobiorcom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). 
 3. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska Usługobiorcy i Uczestnika, zaś w stosunku do Uczestnika roku urodzenia, a w stosunku do Usługobiorcy adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu kontaktowego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla świadczenia usługi organizacji Zajęć. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku Uczestnika utrwalonego na fotografiach oparte jest na podstawie zgody, która nie jest wymogiem zawarcia Umowy. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców w celach marketingowych nie jest warunkiem zawarcia umowy. 
 4. Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przekazane dane osobowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
 5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom wspierającym administratora w organizacji Zajęć, w szczególności podmiotom wspierającym systemy informatyczne, w tym spółce ActiveNow sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 0000754602), która jest dostawcą systemu Rejestracji on-line oraz tpay sp. z o.o. (nr KRS: 0000700791), która jest agentem rozliczeniowym w odniesieniu do transakcji dokonywanych zgodnie z treścią Regulaminu. W przypadku Klientów, którzy wyrazili zgodę na wykorzystanie wizerunków Uczestników do promocji działalności Organizatora, dane osobowe Uczestników w postaci ich wizerunku mogą być umieszczane na banerach, ulotkach jak również w sieci Internet, w szczególności na stronach internetowych administratora lub na portalach społecznościowych typu Facebook, Instagram, lub kanale YouTube. W stosunku do Klientów, którzy wyrazili zgodę na przekazywanie ich danych osobowych do partnerów Organizatora, ich dane mogą zostać przekazane tym podmiotom, zgodnie z udzieloną zgodą. 
 6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 2 lat,z wyjątkiem wizerunku Uczestników zamieszczonego w sieci Internet. Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń.
 • 14. Inne postanowienia oraz korzystanie ze stroni internetowej www.hulahopsy.pl 

 

 1. Wszelkie prawa do strony internetowej www.hulahopsy.pl  i jej zawartości, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jej nazwy, jej domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów i zdjęć zamieszczanych na niej (za wyjątkiem niektórych formularzy służących do rejestracji Klientów i ich obsługi, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Hulahopsy. Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony. W szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań. Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony. W szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań. 1. Hulahopsy dołoży starań, aby korzystanie ze strony internetowej www.hulahopsy.pl  było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub FireFox 3 lub Opera 10 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. W/w strona internetowa jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu. 
 2. W celu zakupu oferowanych przez Hulahopsy Usług za pośrednictwem strony internetowej www.hulahopsy.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na w/w stronie internetowej, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej. 
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Hulahopsy strony internetowej www.hulahopsy.p lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Hulahopsy, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich. 
 4. Hulahopsy oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać mogą się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Hulahopsy nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła do jego konta ActiveNow 
 5. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji strony internetowej Hulahopsy w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes placówki Hulahopsy lub jej właściciela, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Hulahopsy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd. 
 6. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną podane do wiadomości poprzez umieszczenie informacji o wprowadzeniu zmian.
 7. W razie zmiany Regulaminu Klient ma prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzez złożenie na piśmie stosownego oświadczenia woli z podaniem, jako przyczyny rozwiązania umowy, faktu zmiany Regulaminu. W rozwiązania umowy z ww. powodu, Klientowi przysługuje zwrot Wynagrodzenia za niewykorzystane Zajęcia. 
 8. Termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy wynosi czternaście (14) dni od chwili umieszczenia informacji o zmianie regulaminu. Po bezskutecznym upływie tego terminu domniemywa się, że Klient akceptuje wprowadzone zmiany Regulaminu. 
 9. Klientci są uprawnieni do złożenia reklamacji w związku z organizacją i przebiegiem Zajęć poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres hulahopsy@gmail.com. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Usługodawcy. O rozstrzygnięciu Usługobiorca zostanie poinformowany w formie wiadomości elektronicznej lub pisemnej według swojego wyboru. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.09.2022 r