Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), Organizator informuje, iż administratorem danych osobowych Usługobiorców i Uczestników są Barbara Włodarczyk-Wyporek prowadzący działalność pod firmą Barbara Włodarczyk-Wyporek, ul. Zygmunta Augusta 5/2, 31- 504 Kraków, numer NIP: 5492323526 oraz Aleksandra Pawlik prowadząca działalność pod firmą Aleksandra Pawlik, ul. Zygmunta Augusta 5/2, 31- 504  Kraków, posiadający numer NIP: 6411946360 – wspólnicy spółki cywilnej Hulahopsy, ul. Zygmunta Augusta 5/2, 31- 504 Kraków NIP: 5130254747. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane na następujących podstawach: 

a) w stosunku do Klientów w związku z zawarciem, wykonaniem i kontynuacją Umowy 

b) w stosunku do Klientów, którzy wyrazili jedną lub więcej zgód na przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych (zgoda na przetwarzanie danych); 

c) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawiania i przechowywania faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji)

d) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,

e) tworzenia wszelkiego rodzaju zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne Hulahopsy)

f) marketingu bezpośredniego

g) szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,

3.Podane dane będą przetwarzane na podstawie jest art. 6 ust. 1 pkt a),b),c) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) z 27 kwietnia 2016 r.

4. Usługobiorcom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz danych osobowych Uczestników – w stosunku do których wyrazili zgodę na ich przetwarzanie – do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Usługobiorcy mają również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na ww. podstawie) w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ww. prawa mogą być realizowane poprzez panel klienta na stronie internetowej. 

5. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, Usługobiorcom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). 

6. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska Usługobiorcy i Uczestnika, zaś w stosunku do Uczestnika roku urodzenia, a w stosunku do Usługobiorcy adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu kontaktowego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla świadczenia usługi organizacji Zajęć. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku Uczestnika utrwalonego na fotografiach oparte jest na podstawie zgody, która nie jest wymogiem zawarcia Umowy. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców w celach marketingowych nie jest warunkiem zawarcia umowy. 

7. Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przekazane dane osobowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

8. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom wspierającym administratora w organizacji Zajęć, w szczególności podmiotom wspierającym systemy informatyczne, w tym spółce ActiveNow sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 0000754602), która jest dostawcą systemu Rejestracji on-line oraz tpay sp. z o.o. (nr KRS: 0000700791), która jest agentem rozliczeniowym w odniesieniu do transakcji dokonywanych zgodnie z treścią Regulaminu. W przypadku Klientów, którzy wyrazili zgodę na wykorzystanie wizerunków Uczestników do promocji działalności Organizatora, dane osobowe Uczestników w postaci ich wizerunku mogą być umieszczane na banerach, ulotkach jak również w sieci Internet, w szczególności na stronach internetowych administratora lub na portalach społecznościowych typu Facebook, Instagram, lub kanale YouTube. W stosunku do Usługobiorców, którzy wyrazili zgodę na przekazywanie ich danych osobowych do partnerów Organizatora, ich dane mogą zostać przekazane tym podmiotom, zgodnie z udzieloną zgodą. 

 

9. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 2 lat z wyjątkiem wizerunku Uczestników zamieszczonego w sieci Internet. Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów